Regulamin konkursu

WWW.DRUKB.PL

 

Regulamin konkursu OZDOBY ŚWIĄTECZNE

 Postanowienia ogólne  

1.Organizatorem konkursu jest firma DRUKB.PL KRZYSZTOF BZDAWKA,  ul. Jerzego Rupniewskiego 11 , 85-796 Bydgoszcz , NIP: 5581856313

2.Fundatorem nagrody jest Ogranizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/skleykapl/
(zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa  
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy facebook.pl, w przypadku osób ponieżej 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica /  prawnego opiekuna osoby poniezej 18 roku życia.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs trwa od 14.12.2020r. do 20.12.2020 r. do godziny: 20:00

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2020r. za pośrednictwem FanPage o godzinie 18:00
 
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: Polubieniu fanpage @skleykapl oraz udostepnieniu posta na swojej tablicy.

10. W konkursie zostanie wybranch 3 zwycięzców.  

11. Pracownicy firmy Organizatora wylosują zwycięzców konkursu.  

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 

Nagroda jest taka sama do wszystkich 3 osób.

Nagrodą w konkursie jest: zestaw 24 odzób świątecznych.

 


13. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy DRUKB.PL przy ul. Jerzego Rupniewskiego 11 w Bydgoszczy lub może zostać przesłana pocztą (doliczona zostanie opłata wysyłki zgodnie z zasadami strony interentowej www.skleyka.pl)

14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 23.12.2020r. Po tym terminie nagroda traci ważność.  

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

17.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie
Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje  
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub wysłnie skanu na adres e-mail: biuro@drukb.pl

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.